Våra villkor

Medlemsavtalsvillkor

1. Medlemsavtal, Medlemskap och Medlem

1.1 Medlemsavtal, Medlemskap och Medlem
SCV erbjuder träningsmöjligheter för motionärer. Den person som vill utnyttja de träningsmöjligheter SCV erbjuder tecknar ett Medlemsavtal med SCV. I detta avtal bestäms vilken del av SCVs utbud som personen får tillgång till och på vilka villkor (inklusive priset för dessa tjänster). När en person tecknat ett Medlemsavtal har denne blivit Medlem och fått ett Medlemskap hos SCV. Medlemskapet är med andra ord definierat i Medlemsavtalet. 

Hos SCV finns olika slag av Medlemskap:
Årsmedlemskap – minimum 12 månader: Fulltid, Dag&Helg, Senior och Ungdom samt Barn.
Korttidsmedlemskap – minimum 1 månad: Fulltid. 

1.2 Äganderätt och nyttjanderätt till Medlemskap
Hos SCV kan man vid tecknandet av medlemsavtal välja att skilja mellan äganderätten och nyttjanderätten till Medlemskapet. Ett företag kan ha äganderätten till ett Medlemskap och låta en anställd vara Medlem, som därmed har nyttjanderätten till samma Medlemskap. Företaget betalar för Medlemskapet och har fullständig kontroll över vem som skall nyttja det. Det vanligaste är emellertid att en privatperson har både ägande- och nyttjanderätten till Medlemskapet.

1.3 Fulltidsavtal och Dag&Helgavtal
Fulltidsavtal innebär att Medlemmen har tillgång till träningsutbudet under alla öppettider. Dag&Helg innebär att medlemskapet har begränsningar avseende tillgängliga träningstider enligt följande: Helgfri måndag-fredag får inträde endast ske fram till kl. 15.00 och utträde måste ske senast 17.00. Lördagar, söndagar och helgdagar under perioden måndag-fredag gäller inga begränsningar av träningstiderna för Dag&Helgavtal inom ramen för öppettiderna.

1.4 Årsavtal och Korttidsavtal
Årsavtal innebär för allt-i-förskottsbetalda avtal exakt 12 månader och för månadsbetalda avtal en minimiperiod av 12 månader eftersom avtalet fortsätter att löpa efter bindningstiden (12 månader) om inte medlemmen säger upp avtalet. Korttidsavtal har en minimiperiod av en månad. Korttidsavtal betalas antingen allt-i-förskott för ett bestämt antal månader eller månadsvis tills vidare via autogiro. Vid månadsbetalning av Korttidsavtal gäller ingen bindningstid utöver själva uppsägningstiden för detta och uppsägningsreglerna är samma som för årsavtalen. 

1.5 Målsman och Minimiålder för medlemskap
Minimiålder för att självständigt teckna medlemsavtal hos SCV är 18 år. För Medlem (den tränande) som ej fyllt 18 år krävs det att målsman tecknar medlemsavtalet gemensamt med denne och därvid tar på sig ansvaret för medlemsavtalet. SCV kan därmed vända sig direkt till Målsman i alla frågor som rör detta medlemsavtal. Målsman är genom ett sådant avtal inte själv medlem och får därmed genom detta inte tillgång till SCVs lokaler. Medlemmen, och inte Målsman, är ägare till medlemsavtalet även om Målsman betalat för detta. Återbetalning under provträningsperiod kan därför göras direkt till den minderårige. Om den minderårige fyller 18 år under avtalets löptid övergår vid detta tillfälle automatiskt hela ansvaret till denne och målsmans ansvar bortfaller samtidigt. Målsmans ansvar för månadsbetalning fortsätter dock om inte skriftlig ändring sker.

2. Utbudet

2.1 Medlemskapets omfattning
SCV erbjuder träningsmöjligheter för motionärer. Den person som vill utnyttja de träningsmöjligheter SCV erbjuder tecknar ett Medlemsavtal med SCV. I detta avtal bestäms vilken del av SCVs utbud som personen får tillgång till och på vilka villkor (inklusive priset för dessa tjänster). När en person tecknat ett Medlemsavtal har denne blivit Medlem och fått ett Medlemskap hos SCV. Medlemskapet är med andra ord definierat i Medlemsavtalet. Hos SCV finns olika slag av Medlemskap som kan kompletteras med Tilläggstjänster:

Årsmedlemskap – minimum 12 månader: Fulltid, Dag&Helg, Senior och Ungdom samt Barn.
Korttidsmedlemskap – minimum 1 månad: Fulltid.

2.2 Omklädningsrum
Alla medlemmar från och med det år då de fyller 11 år har tillgång till både de GRÖNA omklädningsrummen och de BLÅ omklädningsrummen. (De besökare som enbart betalar för simhallen har endast tillgång till de Blå omklädningsrummen oavsett ålder.) Barnmedlemmar (4-10 år) med blå-gula chiparmband använder endast de BLÅ omklädningsrummen vilket även målsman gör då omklädning sker tillsammans.

2.3 Minskningar av träningsmöjligheter
SCV förbehåller sig rätten att vidtaga följande minskningar av träningsmöjligheterna utan att utge kompensation för detta:
Medlemmen kan inte alltid garanteras att få plats i vald aktivitet som genomförs i grupp, med särskild träningsutrustning eller där deltagarantalet eller tillgången är begränsad av annan anledning. SCV kan under förutsättning att detta meddelas genom anslag i SCVs lokaler senast två dagar i förväg, i samband med besök av gästinstruktörer eller liknande, ändra schemalagd gruppträning. SCV har rätt att vid t.ex. sjukdomsfall på kort varsel byta typ av gruppträningsklass och i nödfall ställa in klassen. Under storhelger och perioden maj-augusti är alltid utbudet av klasstyper och antalet gruppträningsklasser mindre eller väsentligt mindre än annars. Under juli är simhallen varje år stängd. Under framför allt sommarperioden kan det vid höga temperaturer och luftfuktigheter hända att anläggningens miljöanpassade konstruktion inte förmår hålla de temperaturer som normalt gäller i lokalerna. Delar av anläggningen kan komma att hållas stängd för utförande av nödvändigt underhåll och reparationer under kortare perioder.

2.4 Kompensation
När skäl för kompensation för minskad träningsmöjlighet föreligger sker sådan endast efter medlemmens ansökan. Eventuell kompensation sker endast i form av träningstid som läggs till i slutet av den i medlemsavtalet avtalade obligatoriska tiden. Om minskning av träningsmöjligheter uppstår på grund av omständighet utanför SCVs kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på anläggningen, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut, så är detta inte grund för att medlemavtalet ska upphöra men kompensation sker i dessa fall för den tid träning inte kan ske enligt samma regler som nedan anges för villkorade frysningar av medlemskapet. 

2.5 Tilläggstjänster
En medlem kan mot extra avgift till sitt grundläggande medlemskap lägga följande tjänster:
– PT Small Group. 
– Personlig Träning – visst antal tillfällen per månad. 
– Permanent litet klädskåp i omklädningsrum.

Under den tid då simhallen är reserverad för gymmedlemmar får gymmedlem ej medtaga barn som självt inte har gymmedlemskap med simhall inkluderad. Tjänster som t.ex. personlig träning, fysioterapi, solarium, kurser och event ingår inte i något medlemskap.

2.6 Gästbestämmelser
Medlem kan på vissa villkor som bl.a. anges nedan i detta avtal medtaga gäster. Tillgänglighet och pris för sådana gästbesök kan av SCV ändras när som helst utan att detta påverkar medlemsavtalet i övrigt.

3. Priser

3.1 Priser och prisändringar
Priset för medlemsavtalet är det som anges i SCVs officiella prislista vid varje tidpunkt. Eventuella prisminskningar måste godkännas skriftligen av platschefen. Månadsavtalen via autogiro är skyddade mot prishöjningar, utom de som beror på ökningar av mervärdesskatt, under hela avtalets bindningstid. I de fall prishöjning kan ske måste denna aviseras minst 60 dagar i förväg via brev eller e-post till den till SCV senast anmälda adressen. Allt-i-förskottsbetalda avtal kan inte prisändras i efterhand.

3.2 Rabatterade avtal 
Medlem som tecknat avtal till rabatterat pris ska alltid börja betala ordinarie vid var tidpunkt gällande pris när grunden för rabatten upphört och är alltid skyldig att omgående informera SCV när grunden för rabatten upphört. Såsom rabatterade priser räknas bl.a. lägre priser för familjemedlemmar. Observera att just familjerabatten endast gäller medlemsavtal som tecknats före 2019-01-01. För att få rabatt på medlemsavtal i de fall sådan kan medges är en förutsättning att medlemmen själv begär denna. Om medlem senare än vid avtalets tecknande upptäcker att avtalet inte var rabatterat på sätt som kunde ha skett, så kan medlemmen när som helst under avtalets bindningstid på egen begäran få priset rabatterat dock att retroaktiv återbetalning inte sker för missade rabatter. 

4. Avtalstid och uppsägning

4.1 Avtalstid och uppsägningsregler för medlemsavtal
Allt-i-förskottsbetalt avtal har från start en definitiv slutdag och behöver således aldrig sägas upp. Månadsbetalda årsmedlemskap kan sägas upp till att upphöra tidigast efter bindningstiden 12 månader. Så länge Medlemmen inte säger upp ett månadsbetalt avtal (årsavtal eller korttidsavtal) fortsätter det tills vidare även efter bindningstiden. Vid uppsägning av månadsbetalt avtal gäller följande regler. Om uppsägning sker senast den 15:e i månaden kommer den sista autogirobetalningen, som sker den 28:e i uppsägningsmånaden, att endast omfatta så många dagar i näst påföljande månad att uppsägningstiden blir en månad. Om uppsägning sker efter den 15:e i en månad omfattar sista autogirobetalningen, som sker den 28:e i uppsägningsmånaden, hela näst påföljande kalendermånad, vilket innebär att uppsägningstiden blir en månad plus resterande dagar i uppsägningsmånaden. Kompensation ges ej för eventuellt outnyttjad fryst tid.

När du säger upp ditt medlemsavtal är det viktigt att du får en skriftlig bekräftelse från SCV dels om att uppsägning faktiskt har skett, dels att du får veta vilken dag som är den sista dagen du blir debiterad för. Du har givetvis tillgång till träning ända till sista dagen du betalar för. Normalt gäller en uppsägningstid på 30-45 dagar vilket innebär att du betalar för träning under denna period. Du kan säkrast säga upp avtalet på följande sätt hos oss. Du skickar din uppsägning till vår e-postadress info@sportsclubvallentuna.se. Du använder då din e-postadress du tidigare anmält till oss för våra ömsesidiga e-postkontakter så att vi är säkra på att en behörig person sagt upp ditt medlemskap. Den dag du skickar uppsägningen räknas som uppsägningsdagen. Normalt får du en bekräftelse till samma e-postadress som du använt vid uppsägningen inom några dagar. Om du inom tre dagar inte fått denna bekräftelse måste du omedelbart kontakta receptionen via telefonsamtal eller besök för att påminna om att du vill ha en bekräftelse på uppsägningen. Ibland kan det nämligen hända att e-postmeddelanden inte kommer fram och då kan vi givetvis inte veta att uppsägning har skett. 

4.2 Förtida upphörande av grundmedlemskapet och eventuella tilläggstjänster
Medlem, som under en period av mer än 6 månader inte kan utnyttja sitt medlemskap p.g.a. vissa omständigheter som ändrats under avtalstiden, kan avsluta sitt medlemskap före utgången av avtalets bindningstid. Vid förändrade förhållanden under kortare perioder om 6 månader eller mindre kan istället för förtida avslutande av avtalet en villkorad frysning av detta komma i fråga. Platschefen på SCV beslutar om vilken åtgärd som ska vidtas. Sådan ändring kan bero på uppkommen skada eller långvarig sjukdom eller att medlemmen flyttat så att både bostad och arbetsplats hamnar utanför ett närområde definierat av SCV och utanför ort där SCV kan erbjuda tillgång till träningscenter utan extra träningsavgifter. Närområdet i förhållande till SCV består av följande kommuner och stads- och kommundelar: Vallentuna, Täby, Österåker, Vaxholm, Danderyd, Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla, Märsta, Solna, Sundbyberg, Akalla och Kista.När förtida upphörande av medlemsavtalet medges upphör avtalet den dag då förändringen träder i kraft eller om förändringen vid ansökan redan skett så upphör avtalet räknat från ansökningsdagen. Samma regler gäller för eventuella tilläggstjänster som avslutas samtidigt med medlemskapet. Ansökan om förtida uppsägning behandlas normalt inom en vecka efter det att ansökan med SCVs ansökningsblankett fullständigt ifylld och nödvändiga intyg inlämnats till SCV.

5. Frysning av medlemskap m.m.

5.1 Frysning av träningstid, PTSG och Kurser
Alla medlemskap medger frysning av träningstid då träning inte kan ske vid sjukdom, skada eller graviditet. Frysning av träningstid är även möjlig då träning inte kan ske för att medlemmen får ändrade förhållanden och därför under en längre period måste arbeta / studera / genomgå militärtjänstgöring utanför Stockholms Län och utanför ort där SCV kan erbjuda tillgång till träningscenter utan extra träningsavgifter. Ansökan om frysning måste göras i förväg. Med läkarintyg kan frysning även ske i efterhand. Frysperioden måste vid varje frystillfälle vara minst en månad. Frysningar kan maximalt ske under tolv månader för ett medlemsavtal. För varje beviljad frysning betalar medlemmen en administrativ avgift om 100 kronor. Med ansökan om frysning av medlemskapet ska följa intyg som styrker grunden för frysning, t.ex. läkarintyg som rekommenderar avhållsamhet från gymträning vid sjukdom, skada eller graviditet samt hur långt träningsuppehållet beräknas bli. Andra slag av intyg kan vara utfärdade av t.ex. arbetsgivare, studieorganisation, folkbokföringsmyndighet eller Försvarsmakten och i dessa fall kan frysning inte påbörjas innan ansökan inlämnats till SCV. Vid graviditet medges frysning upp till tre månader före och tre månader efter nedkomst om i förväg intyg om beräknad nedkomstdag bifogas en ansökan om frysning. För längre frysperioder i samband med graviditet behövs intyg från läkare eller barnmorska som anger att gymträning avråds under en längre specificerad period. I ansökan anges hur länge frysningen kommer att vara. Om det av intyget framgår att träningsuppehållet är minst en månad men ingen slutdag anges så kommer SCV att frysa medlemskapet under tre månader varefter det automatiskt öppnas. Det är medlemmens uppgift att bevaka denna tremånadersgräns och om så behövs inlämna ny ansökan med nytt intyg för att fortsätta att frysa medlemskapet. Vid förnyad ansökan betalas ny administrativ avgift om 100 kronor. För månadsbetalda avtal görs uppehåll i betalningarna under frystiden men avtalet förlängs och fortsätter efter frystiden så att minst bindningstiden plus frystid fullföljs. Förskottsbetalda avtal återbetalas inte till någon del på grund av frysning utan avtalet förlängs med frystiden. Ansökan om villkorad frysning behandlas normalt inom en vecka efter det att ansökan med SCVs ansökningsblankett fullständigt ifylld och nödvändiga intyg inlämnats till SCV.

5.2 Fri frysning av träningstid – gäller endast för avtal tecknade före 2019-01-01
När föreliggande medlemsavtal betalats allt-i-förskott (ej månadsbetalningar) och för minst ett år (ej Korttidsavtal) gäller att Medlemmen för varje betald 12-månadersperiod får tillgång till antingen två Fria frysningar om vardera högst en månad eller en Fri frysning om högst två månader. Fri Frysning innebär att frysning kan ske utan att Medlemmen behöver ange skäl för frysningen. Vid Fri Frysning behöver ingen administrativ avgift erläggas. Fri Frysning kan endast ske genom att medlemmen personligen besöker receptionen och detta måste göras innan frysningen påbörjas. Vid detta frystillfälle erhåller medlemmen ett kvitto på att frysningen har startat och under vilken period frysningen ska gälla. Medlemmen sparar detta kvitto för sin trygghet. Fria Frysningar i efterhand är inte möjliga. Frysning kan ej ske via telefon, brev, e-post eller motsvarande utan endast vid personligt besök i receptionen. Frysmöjlighet som ej utnyttjats under en avtalsperiod kan inte sparas och utnyttjas under senare avtalsperioder.

5.3 Frysning av PT SmallGroup och Kurser
Frysning av dessa tilläggstjänster kan ske enligt reglerna ovan eftersom de följer parallellt med medlemskapet.

6. Uppgraderingar, tilläggstjänster och nedgraderingar

6.1 Uppgradering av medlemskap
Förändring av Dagtid-Helgmedlemskap till Fulltidsmedlemskap kan alltid göras. Förändring av Barn-/Ungdomsmedlemskap till något av Dagtid-Helg- eller Fulltidsmedlemskap måste göras året då Medlemmen fyller 15 år. Uppgradering kan i båda fallen ske när som helst under löpande medlemskap och sker utan att det ursprungliga avtalets bindningstid ändras. Allti-förskottsbetalda avtal kan uppgraderas omgående genom att mellanskillnaden i pris betalas för resterande bindningstid. För månadsbetalt avtal träder uppgraderingen i kraft så snart månadsbetalning för det uppgraderade medlemskapet skett.

6.2 Komplettering med Tilläggstjänster
För tilläggstjänsterna Viktminskningsprogram och abonnemang för Personlig Träning krävs att medlemmen binder sig under ett förutbestämt antal månader för dessa tjänster. Uppsägning kan därför inte ske för dessa tilläggstjänster. Då avtal tecknas avseende tilläggstjänster under en viss period går medlemmen samtidigt med på att binda sitt medlemsavtal under samma tidsperiod även i de fall själva medlemskapet annars skulle ha haft en kortare bindningstid. När tillägg av simhall görs är detta tillägg bundet så länge medlemskapet är bundet. Ett månadsbetalt medlemskap kan efter bindningstidens slut fortsätta att löpa utan simhallstillägg om medlemmen vill nedgradera och fortsätta vara medlem.

6.3 Nedgraderingar
Nedgradering från Fulltid till Dagtid-Helg kan ej ske under Fulltidsavtalets bindningstid.

7. Överlåtelser

7.1 Överlåtelse av äganderätt
Företag som står som Annan Ägare i ett medlemsavtal kan överlåta äganderätten till medlemsavtalet enbart till den person som är Medlem i avtalet genom att skriftligen meddela SCV att man avstår från sin äganderätt. 

7.2 Överlåtelse av nyttjanderätt
Endast företag kan vara Annan Ägare till ett medlemsavtal och då har Medlemmen endast nyttjanderätten till det. Enbart Annan Ägare har rätt att överlåta nyttjanderätten till medlemsavtalet. Ett företag får överlåta nyttjanderätten till ett medlemskap maximalt tre gånger och vid varje sådan överlåtelse betalar den nye Medlemmen 100:- i administrativ avgift. Medlem, som enbart har nyttjanderätten till medlemsavtalet, kan emellertid säga upp avtalet enligt reglerna i detta avtal, men eventuell återbetalning av någon del av förskottsbetalt belopp sker endast direkt till ägaren av avtalet.

7.3 Överlåtelse av hela medlemsavtalet
Överlåtelse av medlemskap kan endast ske om samtliga följande villkor är uppfyllda respektive uppfylls:
Överlåtande medlemmen är själv ägare till medlemskapet.
Avtalet har en ursprunglig bindningstid av minst 12 månader, dvs. korttidsavtal kan ej överlåtas.
Om avtalet betalas månadsvis kan endast överlåtelse ske inom avtalets första tolv månader (bindningstiden).
Överlåtande medlem har inte blivit medlem genom att överta medlemskap från någon annan. Detta innebär att ett medlemskap endast kan överlåtas en gång.
Överlåtande medlem har betalat alla träningsavgifter fram till överlåtelsedagen innan överlåtelse kan ske.
Överlåtande Medlem anvisar själv en övertagare av medlemskapet.
Övertagaren får inte vara medlem hos SCV eller ha varit medlem hos SCV under de sex senaste månaderna.
Övertagaren tecknar nytt medlemsavtal för resterande bindningstid och betalar 100:- i överlåtelseavgift till SCV.
Om medlemskapet som överlåts har betalats månadsvis måste övertagaren på överlåtelsedagen betala resterande bindningstid i förskott, om denna period är kortare än tre månader. Om medlemskapet som överlåts t.ex. har betalats allt-i-förskott och övertagaren enligt överenskommelse med överlåtaren skall betala överlåtaren för transaktionen så sker alltid denna betalning direkt mellan övertagare och överlåtare helt utan inblandning av SCV.

7.4 Överlåtelse av Tilläggstjänster
Överlåtelse av Tilläggstjänster kan endast ske samtidigt som medlemskapet överlåts.

7.5 Ansökan om överlåtelse
Medlem som önskar överlåta sitt medlemskap enligt ovan lämnar in en ansökan om detta till SCV. Ansökan om överlåtelse behandlas normalt inom en vecka efter det att fullständiga uppgifter på särskild SCV-blankett lämnats till SCV. 

7.6 Överlåtelserätt för SCV
Medlem och eventuell Annan Ägare medger att SCV får överlåta SCVs skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal på annan utan Medlemmens och eventuell Annan Ägares hörande.

8. Regler och ansvar

8.1 Chiparmband 
Medlem som besöker SCV för träning skall varje gång vid inträdet passera de automatiska grindarna med hjälp av chiparmbandet, som alltid ska hållas väl synligt i SCVs lokaler. Om Medlem förlorar sitt chiparmband eller detta skadas så att det blir tekniskt obrukbart skall detta omgående anmälas till receptionspersonalen, som då utfärdar nytt chiparmband till gällande dagspris. Medlemskapet är personligt och får endast överlåtas till annan person enligt ovan. Om Medlem lånar ut sitt chiparmband till annan person, som med hjälp härav obehörigen utnyttjar de tjänster SCV erbjuder, har SCV rätt att omgående avbryta detta medlemsavtal utan att återbetala något av i förskott betalda avgifter till ägaren. 

8.2 Trivsel- och säkerhetsregler samt träningsföreskrifter
I SCVs Trivsel- och Säkerhetsregler ges en utförlig beskrivning av vilka regler Medlemmarna och gäster har att rätta sig efter. Dessa regler revideras kontinuerligt och det är vid varje tidpunkt den senaste versionen, som finns tillgänglig i receptionsområdet, som gäller. Det åligger Medlemmar och gäster att följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen, av SCVs personal. Medlem förutsätts alltid vid besök hos SCV uppträda på ett sätt som inte stör andra Medlemmar, gäster eller personal. Medlem ansvarar även för att medföljande gäster följer gällande regler och träningsföreskrifter. Medlem får inte utnyttja de delar av SCVs utbud som inte ingår i dennes avtal. Om SCV bedömer att Medlemmen grovt brutit mot gällande regler/träningsföreskrifter eller utnyttjat delar av SCVs utbud som inte ingår i medlemmens avtal, har SCV rätt att omgående avsluta detta medlemsavtal. 

I SCV lokaler råder totalförbud för fotografering utom i Challenge Zone. Om medlem fotograferar / filmar i dessa lokaler och / eller medverkar till att bild(er) från dessa lokaler utan skriftligt medgivande från platschefen på SCV i någon form sprids via internet, via media eller på annat sätt så kan SCV betrakta detta som avtalsbrott och har därmed rätt att stänga av medlemmen under en period av upp till två år. Undantag från fotograferingsförbudet gäller i Challenge Zone där fotografering kan ske enligt i dessa lokaler anslagna förutsättningar. I SCVs lokaler är det förbjudet att använda eller inneha dopingmedel eller andra otillåtna preparat och dopingkontroller kan förekomma. Medlem som vid dopingkontroll testar positivt eller vägrar genomgå test utesluts som medlem och därmed förknippade träningsmöjligheter hos SCV under en period av upp till två år. I detta fall återbetalas ej av medlemmen i förskott betalda avgifter.

I SCV lokaler är det förbjudet att bedriva religiös, politisk och annan propaganda i muntlig, skriftlig eller annan form. Det är även förbjudet att bedriva yrkesmässig rådgivning angående träning eller kost i någon form eller bedriva försäljning eller annan yrkesmässig verksamhet utan skriftligt tillstånd från platschefen. För alla våra besökare gäller att de i våra lokaler inte får täcka hela eller delar av ansiktet så att identifiering försvåras.

8.3 Medlems deltagande i tävlingar utanför SCVs lokaler
En gymmedlem som önskar delta i tävlingsaktiviteter eller annat utanför SCVs lokaler och därvid på något sätt använda SCVs namn får endast göra detta efter att ha träffat särskilt skriftligt avtal med SCV om detta. I avtalet accepterar medlemmen där angivna regler om marknadsföring av SCV, dopning m.m. Den som inte är gymmedlem hos SCV får inte använda SCVs namn vid tävlingar eller i andra sammanhang.

8.4 Ansvar för medlemmars hälsa, olycksfall, ägodelar m.m.
Varje Medlem och dennes gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i aktiviteterna hos SCV. Målsman tar ansvar för minderårig. SCV ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller för skador på Medlemmars eller andra besökares tillhörigheter orsakade av Medlems eller annan besökares agerande eller brist därpå. SCV ansvarar inte för personskador som åsamkats Medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan medlems eller annan besökares agerande eller brist därpå. Allt badande i simhallen, som i regel är obemannad, sker på egen risk. SCV rekommenderar därför Medlemmar och övriga besökare att teckna egna olycksfalls- och hemförsäkringar.

9. Månadsbetalning

9.1 Månadsbetalning och avstängning vid utebliven betalning
Följande gäller om medlemsavtalet betalas månadsvis via autogiro. Särskilt autogiromedgivande återges i punkt 13 nedan. Avtalat månadspris förutsätter betalning via autogiro. Om betalning genom autogiro inte sker enligt avtal skickas betalningspåminnelse. SCV har då rätt att debitera påminnelseavgift på 50 kronor. Avtalat månadspris som inte betalas inom 10 dagar efter påminnelse från SCV debiteras dessutom dröjsmålsränta från förfallodagen enligt lag och därefter överlämnas betalningskravet till inkasso varvid tillkommer lagstadgade avgifter för inkasso. Medlemsavtalet och dess månadsbetalningar via autogiro fortsätter automatiskt att löpa efter bindningstiden om inte Medlem säger upp avtalet i enlighet med de regler som stadgas i detta avtal. Medlem förbinder sig att tillse att likvida medel finns på angivet konto den 28:e varje månad då betalning ska ske via autogiro. Om medel saknas på förfallodagen kan betalningsförsök via autogiro komma att ske vid tre tillfällen direkt efter ordinarie betalningsdagen. Avisering om betalning anses gjord tillsvidare genom detta avtal och ny avisering sker endast vid ändring av t.ex. betalningsdag, belopp eller betalningssätt. Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer Medlemmen att avstängas från träning tills betalning sker. Frysning av träningstid sker därvid ej automatiskt utan kan endast ske genom Medlemmens eget agerande och när så är möjligt enligt regler om frysning ovan. 

9.2 Annan Betalare, Målsman samt Annan Ägare som betalare
Om annan person åtagit sig de månadsvisa betalningarna för detta avtal, kallas denna person här Annan Betalare. Om Annan Betalare avbryter betalningarna avseende medlemsavtalet övergår betalningsansvaret till Medlemmen. När medlemsavtal med Målsman föreligger kan endast Målsman teckna autogiromedgivande för detta avtal. Om Annan Betalare även angivits som Annan Ägare, som endast kan vara ett företag, kommer ägandet av medlemsavtalet att helt övergå till Medlemmen i det fall Annan Betalare slutar betala enligt detta avtal eftersom i detta fall Medlemmen automatiskt härvid övertar avtalets samtliga rättigheter och skyldigheter.

10. Fakturabetalning m.m.

10.1 Betalningsvillkor vid fakturering
När fakturering av medlemsavgift sker enligt specifikation i avtalet gäller betalningsvillkoret ”30 dagar netto” och dröjsmålsränta är 2 % per månad samt påminnelseavgift 50:- efter denna period. Om avtalat belopp inte betalas inom 10 dagar efter påminnelse från SCV överlämnas betalningskravet till inkasso varvid tillkommer lagstadgade avgifter för inkasso.

10.2 När betalning av faktura inte sker
Om någon (t.ex. ett företag) påtagit sig att betala ett medlemskap, helt eller delvis, och fakturan från SCV inte betalas enligt de där angivna betalningsvillkoren meddelas Medlemmen om utebliven betalning och upplyses om att betalningsansvaret för hela fakturan som ej betalats övergår till Medlemmen. SCV kan stänga av Medlemmen till dess att fakturan avseende hans medlemskap betalas. Under sådan avstängningsperiod fryses avtalet inte automatiskt utan tid förbrukas om Medlemmen inte fryser avtalet när så är möjligt enligt frysreglerna ovan.

11. Personuppgifter

11.1 Personuppgiftsändringar, datalagring och utskick av information 
Medlem ska omgående underrätta SCV vid ändring av Medlems namn, adress, telefonnummer och eventuell
e-postadress samt vid månadsbetalning bank och kontonummer. SCV lagrar med automatisk databehandling samtliga i detta avtal ifyllda uppgifter i en databas. Vidare lagrar SCV information om löpande händelser förenade med medlemskapet. Dessa upgifter behandlas av SCV enligt dataskyddsförordningen. Medlem ger sitt samtycke till sådan databehandling och att SCV får ge information om SCVs verksamhet till Medlemmen via telefon, brev och e-post.

11.2 Personuppgifter
Medlemmen medger att SCV i sina dataregister lagrar information om medlemmen rörande: 
1. Kontaktuppgifter: namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefon, porträttfoto.
2. Betalningsuppgifter: bankkontouppgifter m.m. vid eventuella autogirobetalningar eller fakturabetalningar av medlemsavgifter.
3. Kontouppgifter: löpande transaktioner lagras i de fall medlemmen med hjälp av sitt chiparmband gör in- och utbetalningar kopplade till SCV.
4. Övriga uppgifter: Anteckningar gjorda av tränare hos SCV avseende medlemmen i syfte att hjälpa medlemmen uppnå
bättre träningsresultat. Övriga noteringar avseende medlemskapet i allmänhet som kan vara av värde för medlemmen.

En person som avslutar sitt medlemskap hos SCV har rätt att begära att alla eller vissa uppgifter i dataregistret om medlemmen hos SCV tas bort. En medlem som begär att uppgifterna om denne i SCVs dataregister raderas kan inte i efterhand komma och ifrågasätta t.ex. ekonomiska transaktioner på medlemmens konto hos SVC eller medlemsbetalningar. Medlem som vill att dennes personuppgifter i dataregistret hos SCV ska ändras eller tas bort kontaktar platschef, som är IT-ansvarig hos SCV.

11. 3 Personuppgiftspolicy hos Sports Club Vallentuna
Hantering av personuppgifter
När du registrerar dig på vår hemsida eller i receptionen samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för syften som är relevanta för vårt samarbete. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi slutar då behandla dina uppgifter under förutsättning att de inte är nödvändiga för att fullgöra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Användning av personuppgifter 
Vi använder huvudsakligen dina personuppgifter för att kunna ingå avtal med dig och fullfölja avtalet. Utöver det så använder vi uppgifterna för att kunna tillhandahålla tjänster som gör det smidigare för dig, så som t.ex. bokningssidan, för att kunna boka kurser, gruppträning och event. Dessutom skickar vi ut information som är relaterade till ditt avtal hos oss via sms, e-post eller brev. Vill du begränsa detta så kan du ändra det i inställningarna på bokningssidan eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Lagring av personuppgifter
Vi är skyldiga enligt lag att lagra vissa uppgifter i upp till tio år på grund av t.ex. bokföringslagen men bedriver ett kontinuerligt dataskyddsarbete där vi endast sparar den informationen som är relevant för dig och tjänsterna vi erbjuder och jobbar aktivt med att revidera, gallra och uppdatera så att personuppgifterna hålls aktuella och tas bort när de inte längre är relevanta. Vi får dina uppgifter av dig när du registrerar dig i receptionen eller på vår hemsida och kan komma att uppdatera namn och adress genom att hämta uppgifter direkt från folkbokföringen. Personuppgifter som lagras hos oss är: kundnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kön, personnummer, fotografi, kontonummer, träningsstatistik, bokningar, köp och övriga uppgifter som du frivilligt lämnar till oss.

Utlämning av personuppgifter och användning av tredje part
Samtliga personuppgifter som lagras hos oss behandlas konfidentiellt och vi begränsar så att endast de anställda hos oss som behöver informationen har tillgång till den. Vi lämnar endast ut personuppgifter till tredje part med ert samtycke eller om det finns annan rättslig grund för detta. Vid supportbehov samt backup-hantering så ger vi BRP systems (personuppgiftsbiträde) tillgång till personuppgifterna om nödvändigt.

Dina rättigheter
Du har när som helst rätt att ta del av, rätta och radera informationen vi lagrar om dig (radering kan endast ske av information som vi inte har en laglig skyldighet att spara). Du kan själv gå in och se vilka grundläggande personuppgifter vi har på dig i vårt system genom att logga in på bokningssidan på vår hemsida. Där kan du också avsäga dig samtycket till att vi får skicka information till dig via e-post, sms och brev. Vid övriga frågor kan du besöka, ringa eller maila oss så hjälper vi dig gärna.

12. Bankgirots Autogiromedgivande

När betalning enligt medlemsavtalet ska ske månadsvis via autogiro gäller nedanstående villkor.

12.1 Medgivande till betalning via Autogiro
Genom undertecknande av ett Medlemsavtal hos SPORTS CLUB Vallentuna AB medger Medlemmen (= betalaren) att SPORTS CLUB Vallentuna AB (= betalningsmottagaren) får göra uttag från av betalaren angivet konto, för betalning till denna på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

12.2 Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denna får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantör eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

12.3 Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

12.4 Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta dagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den
första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och / eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

12.5 Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte teckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få
information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

12.6 Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

12.7 Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt, vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid en tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

12.8 Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

badårsavtalsvillkor

1. Minimiålder för Badårsavtal

Minimiålder för att teckna Badårsavtal är 18 år. För person som inte fyllt 18 år och som önskar ha tillträde till simhallen via ett Badårsavtal krävs det att målsman tecknar Badårsavtal för dennes räkning.

2. Omfattning av Badårsavtal

SCV tillhandahåller badmöjligheter enligt följande öppettider:
Måndag-fredag kl. 07.00-20.00
Lördag-söndag kl. 08.00-17.00
Under storhelger gäller reducerade öppettider, dock minst fyra timmar per dag. Under juli månad är simhallen stängd.

Badavtalet innebär tillgång till följande:
Omklädningsrum BLÅ (badgästsomklädningsrummen).
Samtliga bassänger ingår i varierande omfattning under året i enlighet med särskilt schema för Motionssimning och Plask & Lek för barn. Instruktörsledd gruppträning i vatten och simskola ingår inte.

Tillgången till anläggningen är begränsad till ett badbesök per dag omfattande maximalt 3 timmar. Denna tidsperiod beräknas mellan inträde och utgång via receptionen. Det bör observeras att kommunens skolor bedriver skolsimning i upp till fyra av sex banor i stora simbassängen under ordinarie skoltid. Dessutom kan simtävlingar förekomma vilket utesluter tillgång till stora bassängen under max 3 timmar en lördag eller söndag vid högst 10 tillfällen per år. Skolorna disponerar även lilla bassängen på förmiddagarna.

3. Badårsavtalets giltighet, Målsmansansvar

Badårsavtalet gäller ett år fr.o.m. den dag avtalet tecknas. Vid tecknande av Badårsavtal för familj anges på avtalsblanketten samtliga i familjen. Den eller de personer, som fyllt 18 år, ansvarar för de omyndiga personerna vad avser bestämmelserna i badårsavtalet. Det är viktigt att de myndiga informerar de omyndiga om innehållet i detta avtal samt Trivsel- och säkerhetsreglerna hos SCV vilka finns anslagna i receptionsområdet.

4. Minskningar av badmöjligheterna

SCV förbehåller sig rätten att utan att ge kompensation för detta vidtaga följande minskningar i utbudet p.g.a. löpande och planerat underhåll av simhallsanläggningen eller p.g.a. omständighet som SCV inte kunnat påverka: 
Simhallen hålls alltid stängd under juli månad. (Ett årskort kan därför bara utnyttjas under 11 månader.)
Under juli månad då simhallen är stängd kan inte klippkort eller årskort användas för entré till någon del av SCV – omklädningsrum, dusch och bastu kan således ej utnyttjas denna månad.
Simhallen kan hållas stängd under ytterligare fem dagar per år för reparationer. 
Tillfälliga avbrott i hela eller delar av simhallen på grund av reparationer.

Om badmöjligheter uteblivit beroende på omständighet utanför SCVs kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på anläggningen, strejk, lockout, naturkatastrof eller mydighets beslut, så är detta inte grund för att Badårsavtalet upphör men kompensation sker genom att Badårsavtalets giltighetstid förlängs med samma tid som badmöjligheten uteblivit. När skäl för kompensation för utebliven badmöjlighet föreligger sker sådan endast efter badgästens ansökan. Eventuell kompensation sker endast genom att Badårsavtalets giltighetstid förlängs med samma tid som badmöjligheten minskat.

5. Förtursregler

I simhallen har varje bassäng en maximal kapacitet att ta emot ett visst antal badande per timme bl.a. på grund av den tekniska reningskapaciteten. Vid varje tillfälle någon av bassängerna utnyttjas till maximal kapacitet kommer antalet badande att begränsas för att inte äventyra vattenkvaliteten. Vid sådant tillfälle kommer både badgäster med och utan Badårsavtal att nekas inträde. Medlemmar hos SCV är personer som har abonnemang i gymavdelningarna. Dessa medlemmar tillåts emellertid alltid att passera receptionen. De medlemmar som även har betalat för simhallen kan därför av praktiska skäl komma att få förtur till simhallen när platsbrist uppstår där. Medlemmar tillåts i nyssnämnda situation av platsbrist i simhallen även att passera receptionen med medföljande (fullt betalande) barn samt make/maka. Vid platsbrist i simhallen har inte Badårsavtalsgästerna förtur i förhållande till badgäster utan Badårsavtal, d.v.s. enbart badande släpps in i turordning efter ankomst till receptionen oavsett betalningsform.

6. Frysning, överlåtelse m.m.

Badårsavtalet kan ej frysas eller överlåtas och återköps ej.

7. Chiparmband och badkort

Badårskortet utgörs av ett plastkort och det utfärdas av receptionspersonalen vid köp av ett Badårsavtal. Kortet förblir hela tiden SCVs egendom.
Badgäst med Badårsavtal ska varje gång vid inträdet hos SCV uppvisa sitt personliga badårskort för receptionspersonalen. Då lämnar badgästen sitt badårskort som pant för ett chiparmband som lånas under badbesöket för att kunna låsa ett klädskåp. Detta chiparmband ska badgästen alltid bära väl synligt i SCVs lokaler. Om badgästen förlorar sitt chiparmband eller detta skadas så att det blir tekniskt obrukbart ska detta omgående anmälas till receptionspersonalen, som då utfärdar nytt chiparmband mot en ersättning av 200 kronor. Badårskortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan. Om badgäst lånar ut sitt badårskort till annan person, som med hjälp härav obehörigen utnyttjar de tjänster SCV erbjuder till andra än badgäster, har SCV rätt att omgående avbryta detta Badårsavtal utan att återbetala något till innehavaren. Om badgästen tappar bort sitt badårskort eller det blir tekniskt obrukbart måste denne betala 100:- för ett nytt badårskort.
Barn som ej fyllt 4 år badar kostnadsfritt. Dessa barn får ej låna eget klädskåp eller chiparmband.

8. Trivsel- och säkerhetsregler

SCVs Trivsel- och säkerhetsregler ger en utförlig beskrivning av vad samtliga besökare hos SCV har att rätta sig efter. Dessa Trivsel- och säkerhetsregler revideras kontinuerligt och det är vid varje tidpunkt den senaste versionen, som finns anslagen i receptionsområdet, som gäller. Det åligger både badgäster och gymmedlemmar att följa gällande Trivsel- och säkerhetsregler och att följa de anvisningar som meddelas, skriftligen eller muntligen, av SCVs personal. Alla besökare förutsätts alltid vid besök hos SCV uppträda på ett sätt som inte stör andra besökare eller personal. Badgäst ansvarar även för att denne medföljande gäster följer gällande Trivsel- och säkerhetsregler och andra anvisningar.
Badgästerna får inte utnyttja de delar av SCVs utbud som inte ingår i detta badavtal. Om SCV bedömer att badårsavtalsgästen grovt brutit mot gällande Trivsel- och säkerhetsregler eller anvisningar har SCV rätt att omgående avsluta Badårsavtalet varvid samtliga outnyttjade förskottsbetalda avgifter återbetalas.

9. Ansvar för besökares hälsa, olycksfall, ägodelar m.m.

Varje badgäst och dennes gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i aktiviteterna hos SCV. SCV ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller för skador på badgästers eller andra besökares tillhörigheter orsakade av badgäst eller annan besökares agerande eller brist därpå. SCV ansvarar inte för personskador som åsamkats p.g.a. olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå. SCV rekommenderar till följd av ovanstående badgäster och övriga besökare att inte medtaga värdefulla saker eller pengar till SCV samt att teckna egna olycksfalls- och hemförsäkringar. Bad sker i simhallen, som i regel är obemannad, alltid under eget ansvar.

10. Personuppgifter, datalagaring och informationsutskick

Samma personuppgiftspolicy gäller för badårsavtalen som för medlemsavtalen hos Sports Club Vallentuna. Denna policy beskrivs i denna bok under punkt 11 – personuppgifter.

pt klientavtalsvillkor

Klientavtalsvillkor för Personlig Träning

1. Med klientavtal avses de villkor som gäller för utnyttjandet av de PT-tillfällen som en medlem hos SPORTS CLUB Vallentuna köper (avtalar om). Följande klientavtal anses ingånget i och med köpet.
2. Medlemmen ansvarar själv för att hans/hennes hälsotillstånd medger den aktuella typen av träning och kost. 
3. Vid köp av ett visst antal PT-tillfällen gäller att PT-tillfällena måste utnyttjas inom ett år från köpdagen. Eventuellt innestående förskottsbetalda PT-tillfällen som inte utnyttjats inom denna tid förfaller och SPORTS CLUB kompenserar inte medlemmen för detta.
4. Förskottsbetalda och outnyttjade PT-tillfällen från ett köp kan under avtalstiden överlåtas en och endast en gång till annan medlem hos SPORTS CLUB. Startpaketet kan dock inte överlåtas.
5. Medlemmen måste avboka ett bokat PT-tillfälle minst 24 timmar i förväg då medlemmen annars debiteras fullt pris för det uteblivna PT-tillfället. Undantag kan göras vid t.ex. sjukdom och bedöms från fall till fall av platschefen.
6. Vid varje PT-tillfälle tar PT endast hand om en klient om annat ej överenskommits. Förhöjd avgift för tillfällen med mer än en klient kan tillkomma enligt vid varje tillfälle gällande prislista. 
7. Medlemmen kan ange en viss PT som förstahandsval men SPORTS CLUB har rätt att låta annan PT ta över PT-tillfällena om den i första hand valda PTn inte är tillgänglig.
8. Följande gäller när klient köpt flera PT-tillfällen vid samma köptillfälle och vill avbryta klientavtalet och eventuellt få pengar tillbaka:
KLIENTAVTALSVILLKOR FÖR PERSONLIG TRÄNING
– Om klienten inte är nöjd med en PT så erbjuder vi övergång till annan PT men inga pengar tillbaka.
– Vid förtida avslutande av klientavtalet på grund av långvarig sjukdom (minst 6 månader) som styrks med läkarintyg sker avräkning enligt följande. För outnyttjade PT-tillfällen tillgodoräknas medlemmen ett belopp beräknat som det betalda / avtalade inköpspriset för paketet av PT-tillfällen minus faktiskt utnyttjade tillfällen till det pris per tillfälle som hade gällt om endast detta antal PT-tillfällen köpts från början. 
– Om PT slutar arbeta hos oss som PT måste klienten välja en ny PT hos oss. I detta fall betalas inte pengar tillbaka.

kursvillkor

1. Anmälan till kurserna är bindande.
2. Kursdeltagaren och eventuell målsman ansvarar för att deltagare är i fysiskt tillräckligt bra kondition för att deltaga i de aktiviteter kursen innehåller. 
3. SPORTS CLUB rekommenderar alla kursdeltagare att ha egen olycksfallsförsäkring. 
4. Kursdeltagare förbinder sig att följa SPORTS CLUBs Trivsel- och Säkerhetsregler, som finns anslagna i receptionsområdet. 
5. Målsman åtar sig att informera sina barn om gällande regler.
6. Kurstillfällen kan senareläggas och detta meddelas minst 1 vecka i förväg.
7. Vid avbokning mer än 3 veckor före kursstart återbetalas hela kursavgiften utom en avbokningsavgift på 100:-.
8. Vid avbokning mellan 1 och 3 veckor före kursstart återbetalas halva kursavgiften.
9. Vid avbokning under veckan före kursstart återbetalas ingen del av kursavgiften.
10. Kursdeltagare har rätt att före kursstart sätta in annan deltagare på sin plats mot en avgift på 100:-.
11. Avbokning sker endast skriftligen på plats i vår reception.
12. Återbetalning av avgift p.g.a. avbokning enligt ovan sker som regel inom en månad efter avbokning.
13. Vi reserverar oss rätten att ställa in grupper med färre än ett visst minimiantal kursdeltagare varvid full återbetalning sker.
14. Samma personuppgiftspolicy gäller för kursavtalen som för medlemsavtalen hos Sports Club Vallentuna. Denna policy beskrivs i våra medlemsavtalsvillkor under punkt 11 – personuppgifter.